Жаңа кітап түсімдері Мамыр 2018 ж.

 

ЖАҢА КІТАП ТҮСІМДЕРІ МАМЫР 2018 Ж.

94(574)  

А 139

Абдыгалиулы Берик. Войско Алаш: казахские части в составе Белой армии (1918-1920 гг.) / Б. Абдыгалиулы; [науч. ред. Б. Жанаев].- Астана: Фолиант, 2017.- 416 с.

Аб, Хр, Ч.з.

 1
 

811.512.122 (075)  

Ж 21  

Жақанова Ж.Р.Қазақ тілі: мемлекеттік қызметшілер мен ересектерге арналған оқу құралы: Сарыарқа-2 оқу-әдістемелік кешені: А1 қарапайым деңгей / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина, А.А. Игенова; [жауапты ред.: Ж.Р.Жақанова, Д.М.Жұмагельдина].- Астана: Ш.Шаяхметов атандағы ТДРҮӘО , 2017.- 115, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

 2

811.512.122+003.335  

Ж 88  

Жүнісбек Әлімхан. Төл әліпби - төл жазу мәселелері=Tol әlipbiy - tol jazuw mәseleleri / Ә. Жүнісбек; [ред. З.Башбаева].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 233, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

                                                                                                     

 3

34(038)  

З-22

Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-ағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі=Казахско-русско-английский, русско-казахско-английский, англо-русско-казахский словарь юридических терминов и понятий=Kazakh-Russian-English, Russian-Kazakh-English, English-Russian-Kazakh Dictionary of legal terms and notions/ [құраст.: Ш.Ш. Жалмаханов, Г.Ы. Байғонысова, Н.П. Жданович].- Астана, 2017.- 373 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 4

031(574)(092)  

Қ 17  

Қазақ энциклопедиясы : энциклопедиялық анықтамалық / [бас ред. Ж.Тойбаева; құраст.-авт.: Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай, Ғ.Егеубаева].- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 367, [1] бет

Аб, Хр, С/з, ИБО.

5

81`373.21(574)(035)  

Қ 18

Қазақстан Республикасы. Әкімшілік - аумақтық бірліктер атаулары=Республика Казахстан. Названия административно-территориальных единиц: анықтамалық / [құраст. Т.Жанұзақов [ж.б.]].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 604 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 

6

811.512.122`374.3  

Қ 77

Құрманбайұлы Ш. Жаңа атаулар мен жаңа қолданыстар: [2012-2017: екінші кітап] / Ш. Құрманбайұлы; [Ш.Шаяхметов атынд. ТДРҮӘО; пікір жазғандар: ф.ғ.д., проф., Б.Қалиұлы, ф.ғ.д., проф., Н.Уәли].- Алматы: Керемет медиа, 2017.- 285, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з, ИБО, НМО.

 

7

811.581:811.512.122(038)  

 Қ 92  

Қытайша-қазақша үлкен сөздік / құраст.: Д. Мәсімханұлы, А. Әбиденқызы.- Алматы: Эксклюзив КА, 2017.- 1023 бет

 Аб, Хр, Ч.з.

8

930:003  

С 22  

Сартқожаұлы Қ.Тас кітаптың құпиясы / Қ. Сартқожаұлы; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Д. Жарылғасын].- Астана: ALU, 2017.- 383 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 9

811.512.122  

Т 86  

Тұрлыбекова Жұмагүл Арапбайқызы. Менің алғашқы 500 сөзім   / Ж.А. Тұрлыбекова; [сур. Н. Жарылқапов].- Астана, 2017.- 124 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 10

61(038)=124=512.122  

Ш 18  

Шайдаров Мажит. Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі   / М. Шайдаров, М. Ахметов; [ред.: М. Ахметов, Г.Д. Абдешова, М.Қ. Тлешева].- Алматы: Тарпанбаева А.Ш., 2017.- 556 бет

Аб, Хр, С/з.

 11
Joomla Plugins