Новые поступления

Бюллетень новых поступлений за Июль 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Июль 2018 г.

 

342.51(574)"2016"(084)

 А 12

 Абаев  Д. Президент: 2016 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны= Президент: фотолента основных событий 2016 года: фотоальбом / Д. Абаев;ҚР Президентінің Баспасөз қызметі; құраст. М. Нуримова; бас ред. С. Абдусатарова].- Алматы: Алматы Принт, 2017.- 384 бет. 

 

 1

1(091)(574)

А 139

Абдильдин  Жабайхан.  Собрание сочинений. Т.13 / Ж. Абдильдин;

[ред.: Е. Шаихова, В. Корешкова].- Астана: Фолиант, 2017.- 480 с.

 24

78:929(574)

А 139

 Абдрахман Гульнар Бакыткызы.  Приношение Газизе Жубановой:научно-документальный портрет / Г.Б. Абдрахман, У.Р. Джумакова; 

[ред. А. Серов;худож. О. Кужеленко].- Астана: Фолиант, 2017.- 256 с.

 25

821.512.122.09 

А 14

 Абдрахманов Сауытбек. Әдебиет әлемі : сөз өнері туралы толғаныстар /   С. Абдрахманов; [ред. А. Сыдықбай].- Астана: Фолиант, 2017.- 688 бет.

 26

94(574):929Букейхан 

А 398

 Аккулы Султан Хан.  Алихан Букейхан. Собиратель казахских земель Т.1 / С.Х. Аккулы; 

[Евразийский нац. университет им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духовного развития "Алаш"; ред. А. Арцишевский].-Астана: Алашорда, 2017.- 636 с.

27

94(574):929Букейхан

А 398

Аккулы Султан Хан.  Алихан Букейхан. Собиратель казахских земель Т. 2 / Аккулы Султан Хан; 

[Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духовного развития "Алаш"; ред. А. 

Арцишевский].Астана: Алашорда, 2017.- 636 с. 

28

821.512.122-31

А 94

 Өтен Ахмет.  Шығармалары: роман-эссе. Т.1 : Ғашық жүрек / А. Өтен.- Астана: Фолиант, 2017.- 398, [2] бет

29

821.512.122-3

А 94

 Ахмет Өтен.  Шығармалары: әңгімелер мен аудармалар. Т.2 : Шақшақ      шерлі / Ө. Ахмет; [суретші Ж. Кәкенұлы].- Астана: Фолиант, 2017.-589, [3] бет.

30

811.512.122(075.8)

Ә 26

Әдістеме әлемі: ғылыми-әдістемелік жинақ / [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш. Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; құраст.: Ж. А. Тұрлыбекова [ж.б.]; ред. М. Шіменбаева].-

 Астана: [б.ж.], 2017.- 280, [4] бет

 31

398(=512.122)

Д 87

 Дүйсенбі Асқар. Аңыздар мен абыздар/ А. Дүйсенбі; [ред. Ш. Оразбаева].- Астана: Фолиант, 

2017.- 315, [5] бет: 32 жапсырма бет.

 32

821.512.122-1

Ж 47

 Жеңісұлы Есей.  Шуақ: өлеңдер мен әңгімелер / Е. Жеңісұлы.- Алматы: ҚазАқпарат, 2017.- 233, [7] бет 

 33

811.512.122(072) 

Қ 17

 Қазақ сөзі. 1500 сөз: [оқу-әдістемелік   құрал] / [құраст.: Е. Тілешов [ж. б.]; Ш. Шаяхметов атын. ТДРҮӘО].- Астана: [б.ж.], 2017.- 174, [2] бет

 34

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари Махмұт.  Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.1 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай; [жауапты шығарушы А. Алтай].-

 Алматы: Арда+7, 2017.- 590, [2] бет.

 35

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари М.  Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.2 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай;

 [жауапты шығарушы А. Алтай].- 

Алматы: Арда+7, 2017.- 525, [3] бет.

 36

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари М.   Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.3 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай; [жауапты шығарушы А. Алтай].-

 Алматы: Арда+7, 2017.- 594, [6] бет

 37

821.512.122-1 

Н 86

 Нұрмағамбетов Ө.   Сағындым сені: өлеңдер / Ө. Нұрмағамбетов; [ред. Ә. Оспан].- Алматы: 

ҚазАқпарат, 2017.- 287, [1] бет. 

 38

327(574)(084) 

П 714

Президент-2017. Большая политика=President of Kazakhstan. Grand Politics in 2017 [Текст] : кн.( фотоальбом) / [гл. ред. С. Абдусатарова; фотографы: С. Бондаренко и др.].- Алматы: Алматы Принт, 2017.- 348 с. 

 39

94(574)(092) 

С 15

 Сыдықов Ерлан.  Әнет баба: ғұмыры мен заманы / Е. Сыдықов, Ж. Артықбаев; [ред. Ф.Тобашалова].-

 Астана: Фолиант, 2017.- 256 бет

 40

811.512.122

А 94

 Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы / [жауапты ред., құраст., түсініктерін жазған ф.ғ.д. О. Жұбаева; 

жауапты шығарушылар: Ә. Ахмет [ж.б.]].- Астана: Алашорда, 2017.- 751, [1] бет. 

 41

821.512.122-3

Қ 74

 Құлыяс Табыл.  Таңдамалы: үш томдық. Т.3 : Деректі хикаяттар / Т. Құлыяс; [ред. Ш. Оразбаева].- 

Астана: Фолиант, 2017.- 413, [3] бет

 42

Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г. (2)

 

Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г.

 784.4(=512.122)

 Қ 17

 Қазақ халық әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 160 бет;

 1

78.089.81(=512.122) 

Қ 17

Қазақ халық композиторларының әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 224 бет;

 2

821.512.122-1

Ж 60

 Жиенбаев  Сағи.  Он томдық шығармалар жинағы: аудармалар: армян халық эпосы. Т.4 : Давид Сасунский / С. Жиенбаев; [ауд. С. Жиенбаев; ред. С. Нұрахметов].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 398, [2] бет;

 3

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.   Шығармалары: бестомдық: өлеңдер, термелер, толғаулар. Т.1 : Мен сүйемін халқымды / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 448 бет;

 4

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: айтыстар мен дастандар. Т.2 : Жарыстым талай елдің жүйрігімен / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 203, [2] бет; 

5

821.512.122-192              

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: әндер мен күйлер. Т.3 : Жан серігім, домбыра / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; нота түс. О. К. Дүйсен; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 280 бет;  

6

821.512.122-3   

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.  Шығармалары: бестомдық: аңыздар мен әңгімелер. Т.4 : Аңыздар сыры / К. Әзірбаев; [құраст.: Н. Төреқұлов, Т. Кененқызы; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 404 бет;

7

821.512.122-1   

А 354

Азербаев  Кенен.  Сочинения : пятитомник. Т.5 : Песни гор и степей / К. Азербаев; [сост. С. Кусаинов; ред. А. Оспан; пер. с каз.].- Алматы: Келешек, 2017.- 260 с.

8

811.512.122(072)            

М 79

Мурсалимова  А. Қазақ тілін оқытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолдану: әдістемелік құрал / А. Мурсалимова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО].- Өскемен: [б.ж], 2017.- 61, [2] бет:

 9

811.512.122(076.1)        

А 52

Аменова  Айнаш Алибековна. Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі тапсырмалардың әзірлемесі / А.А. Аменова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ШҚО Бесқарағай ауданының тілдерді оқыту орталығы].- Бесқарағай: [б.ж.], 2017.- 69, [2] бет;

 10

811.512.122(072)

Қ 17

Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойын түрлері: ойындар жинағы (Бастауыш деңгей А1, А2) / [жалпы ред. басқ. Ж. А. Ізтұяқ; ред. топ: Ш. Б. Бахытбек [ж.б.]]; Жамбыл облысы әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының "Тілдерді оқыту орталығы".- Тараз: [б.ж], 2017.- 71, [4] бет: 

 11

811.512.122(072)            

Қ 17

Қазақ сөзі. 1200 сөз: оқу-әдістемелік құрал / Е. Тілешов, Л. Есбосынова, М. Дәрменова ж.б.; [Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М.Шіменбаева].- Астана: [б.ж], 2017.- 174, [2] бет:

 12

37.016    

О-53

Есбосын, Н.  Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер қоржынынан / Н. Есбосын; [құраст. Н. Қ. Есбосын; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М. Дарменова].- Қызылорда: [б.ж], 2017.- 125, [2] бет;

 13

821(574+470)(059)         

К 140

Казахстан - Россия=Қазақстан - Ресей: литературный альманах: әдеби альманах / [М-во культуры и спорта РК, Посольство РК в РФ, Литературная газета (Москва), Союз писателей Казахстана; сост.: Ж. Ашимжан, М.Замшев [и др.]].- Алматы; Москва: Жибек жолы, 2017.- 512 с:

 14

342.51:[323:327](574)   

Н 17

Назарбаев  Нұрсұлтан.  Көші- қон және қазақ әлемі [Мәтін] : баяндамалар, мақалалар және сыр-сұхбаттар / Н. Назарбаев; [құраст.: М. Қасымбеков, Д. Мәсімханұлы; ред. А. Сыдықбай].- Астана: Фолиант, 2017.- 360 бет.

 15
39(=512.122)(031)

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.1 : А-Б / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет; 

 16

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.2 : Г - З / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 848 бет:

 17
39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.3 : З - Қ / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет:

 18

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.4 : Қ - Ө / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 832 бет:

 19

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.5 : П - Я / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 816 дана:

 20

37.016:81           

Т 93

Тілдерді оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері  / [құраст.: З. Қожакеева [ж. б.]; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; Алматы облысының "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы].- Талдықорған: [б.ж.], 2017.- 86, [2] бет:

 21

811.512.122       

Б 32

Бәкір  Әбдіжәлел.  Тіл тұғыры  / Ә. Бәкір; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Қ. Әбіл].- Астана: [б.ж.], 2017.- 176 бет;

22

Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Июнь 2018 г.

 784.4(=512.122)

 Қ 17

 Қазақ халық әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 160 бет;

 1

78.089.81(=512.122) 

Қ 17

Қазақ халық композиторларының әндері : әдеби-көркем басылым / [құраст. М. Құлкенов; ред. Г. Мұқышева].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 224 бет;

 2

821.512.122-1

Ж 60

 Жиенбаев  Сағи.  Он томдық шығармалар жинағы: аудармалар: армян халық эпосы. Т.4 : Давид Сасунский / С. Жиенбаев; [ауд. С. Жиенбаев; ред. С. Нұрахметов].- Алматы: Мерекенің баспалар үйі, 2017.- 398, [2] бет;

 3

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.   Шығармалары: бестомдық: өлеңдер, термелер, толғаулар. Т.1 : Мен сүйемін халқымды / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 448 бет;

 4

821.512.122-1

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: айтыстар мен дастандар. Т.2 : Жарыстым талай елдің жүйрігімен / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 203, [2] бет; 

5

821.512.122-192              

Ә 36

Әзірбаев Кенен.  Шығармалары: бестомдық: әндер мен күйлер. Т.3 : Жан серігім, домбыра / К. Әзірбаев; [құраст. Б. К. Әзірбаев; нота түс. О. К. Дүйсен; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 280 бет;  

6

821.512.122-3   

Ә 36

Әзірбаев  Кенен.  Шығармалары: бестомдық: аңыздар мен әңгімелер. Т.4 : Аңыздар сыры / К. Әзірбаев; [құраст.: Н. Төреқұлов, Т. Кененқызы; ред. Ә. Оспан].- Алматы: Келешек, 2017.- 404 бет;

7

821.512.122-1   

А 354

Азербаев  Кенен.  Сочинения : пятитомник. Т.5 : Песни гор и степей / К. Азербаев; [сост. С. Кусаинов; ред. А. Оспан; пер. с каз.].- Алматы: Келешек, 2017.- 260 с.

8

811.512.122(072)            

М 79

Мурсалимова  А. Қазақ тілін оқытуда жағдаяттық тапсырмаларды қолдану: әдістемелік құрал / А. Мурсалимова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО].- Өскемен: [б.ж], 2017.- 61, [2] бет:

 9

811.512.122(076.1)        

А 52

Аменова  Айнаш Алибековна. Кванттелген мәтіндердің және тест түріндегі тапсырмалардың әзірлемесі / А.А. Аменова; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ШҚО Бесқарағай ауданының тілдерді оқыту орталығы].- Бесқарағай: [б.ж.], 2017.- 69, [2] бет;

 10

811.512.122(072)

Қ 17

Қазақ тілі сабағында қолданылатын ойын түрлері: ойындар жинағы (Бастауыш деңгей А1, А2) / [жалпы ред. басқ. Ж. А. Ізтұяқ; ред. топ: Ш. Б. Бахытбек [ж.б.]]; Жамбыл облысы әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының "Тілдерді оқыту орталығы".- Тараз: [б.ж], 2017.- 71, [4] бет: 

 11

811.512.122(072)            

Қ 17

Қазақ сөзі. 1200 сөз: оқу-әдістемелік құрал / Е. Тілешов, Л. Есбосынова, М. Дәрменова ж.б.; [Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М.Шіменбаева].- Астана: [б.ж], 2017.- 174, [2] бет:

 12

37.016    

О-53

Есбосын, Н.  Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер қоржынынан / Н. Есбосын; [құраст. Н. Қ. Есбосын; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; ред. М. Дарменова].- Қызылорда: [б.ж], 2017.- 125, [2] бет;

 13

821(574+470)(059)         

К 140

Казахстан - Россия=Қазақстан - Ресей: литературный альманах: әдеби альманах / [М-во культуры и спорта РК, Посольство РК в РФ, Литературная газета (Москва), Союз писателей Казахстана; сост.: Ж. Ашимжан, М.Замшев [и др.]].- Алматы; Москва: Жибек жолы, 2017.- 512 с:

 14

342.51:[323:327](574)   

Н 17

Назарбаев  Нұрсұлтан.  Көші- қон және қазақ әлемі [Мәтін] : баяндамалар, мақалалар және сыр-сұхбаттар / Н. Назарбаев; [құраст.: М. Қасымбеков, Д. Мәсімханұлы; ред. А. Сыдықбай].- Астана: Фолиант, 2017.- 360 бет.

 15
39(=512.122)(031)

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.1 : А-Б / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет; 

 16

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.2 : Г - З / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 848 бет:

 17
39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.3 : З - Қ / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 856 бет:

 18

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.4 : Қ - Ө / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 832 бет:

 19

39(=512.122)(031)          

Қ 19

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі=Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов=The traditional system of etnographical categories, conceptions and designanions of Kazakhs: энциклопедия. Т.5 : П - Я / [ред.: Н. Әлімбай, Н. Уәли, Р. Шойбек].- Алматы: Алем Даму Интеграция, 2017.- 816 дана:

 20

37.016:81           

Т 93

Тілдерді оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері  / [құраст.: З. Қожакеева [ж. б.]; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш.Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; Алматы облысының "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы].- Талдықорған: [б.ж.], 2017.- 86, [2] бет:

 21

811.512.122       

Б 32

Бәкір  Әбдіжәлел.  Тіл тұғыры  / Ә. Бәкір; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Қ. Әбіл].- Астана: [б.ж.], 2017.- 176 бет;

22

Бюллетень новых поступлений за Май 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Май 2018 г.

94(574)  

А 139

Абдыгалиулы Берик. Войско Алаш: казахские части в составе Белой армии (1918-1920 гг.) / Б. Абдыгалиулы; [науч. ред. Б. Жанаев].- Астана: Фолиант, 2017.- 416 с.

Аб, Хр, Ч.з.

 1
 

811.512.122 (075)  

Ж 21  

Жақанова Ж.Р.Қазақ тілі: мемлекеттік қызметшілер мен ересектерге арналған оқу құралы: Сарыарқа-2 оқу-әдістемелік кешені: А1 қарапайым деңгей / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина, А.А. Игенова; [жауапты ред.: Ж.Р.Жақанова, Д.М.Жұмагельдина].- Астана: Ш.Шаяхметов атандағы ТДРҮӘО , 2017.- 115, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

 2

811.512.122+003.335  

Ж 88  

Жүнісбек Әлімхан. Төл әліпби - төл жазу мәселелері=Tol әlipbiy - tol jazuw mәseleleri / Ә. Жүнісбек; [ред. З.Башбаева].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 233, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

                                                                                                     

 3

34(038)  

З-22

Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-ағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі=Казахско-русско-английский, русско-казахско-английский, англо-русско-казахский словарь юридических терминов и понятий=Kazakh-Russian-English, Russian-Kazakh-English, English-Russian-Kazakh Dictionary of legal terms and notions/ [құраст.: Ш.Ш. Жалмаханов, Г.Ы. Байғонысова, Н.П. Жданович].- Астана, 2017.- 373 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 4

031(574)(092)  

Қ 17  

Қазақ энциклопедиясы : энциклопедиялық анықтамалық / [бас ред. Ж.Тойбаева; құраст.-авт.: Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай, Ғ.Егеубаева].- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 367, [1] бет

Аб, Хр, С/з, ИБО.

5

81`373.21(574)(035)  

Қ 18

Қазақстан Республикасы. Әкімшілік - аумақтық бірліктер атаулары=Республика Казахстан. Названия административно-территориальных единиц: анықтамалық / [құраст. Т.Жанұзақов [ж.б.]].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 604 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 

6

811.512.122`374.3  

Қ 77

Құрманбайұлы Ш. Жаңа атаулар мен жаңа қолданыстар: [2012-2017: екінші кітап] / Ш. Құрманбайұлы; [Ш.Шаяхметов атынд. ТДРҮӘО; пікір жазғандар: ф.ғ.д., проф., Б.Қалиұлы, ф.ғ.д., проф., Н.Уәли].- Алматы: Керемет медиа, 2017.- 285, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з, ИБО, НМО.

 

7

811.581:811.512.122(038)  

 Қ 92  

Қытайша-қазақша үлкен сөздік / құраст.: Д. Мәсімханұлы, А. Әбиденқызы.- Алматы: Эксклюзив КА, 2017.- 1023 бет

 Аб, Хр, Ч.з.

8

930:003  

С 22  

Сартқожаұлы Қ.Тас кітаптың құпиясы / Қ. Сартқожаұлы; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Д. Жарылғасын].- Астана: ALU, 2017.- 383 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 9

811.512.122  

Т 86  

Тұрлыбекова Жұмагүл Арапбайқызы. Менің алғашқы 500 сөзім   / Ж.А. Тұрлыбекова; [сур. Н. Жарылқапов].- Астана, 2017.- 124 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 10

61(038)=124=512.122  

Ш 18  

Шайдаров Мажит. Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі   / М. Шайдаров, М. Ахметов; [ред.: М. Ахметов, Г.Д. Абдешова, М.Қ. Тлешева].- Алматы: Тарпанбаева А.Ш., 2017.- 556 бет

Аб, Хр, С/з.

 11