Бюллетень новых поступлений за Май 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Май 2018 г.

94(574)  

А 139

Абдыгалиулы Берик. Войско Алаш: казахские части в составе Белой армии (1918-1920 гг.) / Б. Абдыгалиулы; [науч. ред. Б. Жанаев].- Астана: Фолиант, 2017.- 416 с.

Аб, Хр, Ч.з.

 1
 

811.512.122 (075)  

Ж 21  

Жақанова Ж.Р.Қазақ тілі: мемлекеттік қызметшілер мен ересектерге арналған оқу құралы: Сарыарқа-2 оқу-әдістемелік кешені: А1 қарапайым деңгей / Ж.Р. Жақанова, Д.М. Жұмагелдина, А.А. Игенова; [жауапты ред.: Ж.Р.Жақанова, Д.М.Жұмагельдина].- Астана: Ш.Шаяхметов атандағы ТДРҮӘО , 2017.- 115, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

 2

811.512.122+003.335  

Ж 88  

Жүнісбек Әлімхан. Төл әліпби - төл жазу мәселелері=Tol әlipbiy - tol jazuw mәseleleri / Ә. Жүнісбек; [ред. З.Башбаева].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 233, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з.

                                                                                                     

 3

34(038)  

З-22

Заң терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша-ағылшынша, орысша-қазақша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-қазақша сөздігі=Казахско-русско-английский, русско-казахско-английский, англо-русско-казахский словарь юридических терминов и понятий=Kazakh-Russian-English, Russian-Kazakh-English, English-Russian-Kazakh Dictionary of legal terms and notions/ [құраст.: Ш.Ш. Жалмаханов, Г.Ы. Байғонысова, Н.П. Жданович].- Астана, 2017.- 373 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 4

031(574)(092)  

Қ 17  

Қазақ энциклопедиясы : энциклопедиялық анықтамалық / [бас ред. Ж.Тойбаева; құраст.-авт.: Ғ.Жандыбаев, К.Қошым-Ноғай, Ғ.Егеубаева].- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 367, [1] бет

Аб, Хр, С/з, ИБО.

5

81`373.21(574)(035)  

Қ 18

Қазақстан Республикасы. Әкімшілік - аумақтық бірліктер атаулары=Республика Казахстан. Названия административно-территориальных единиц: анықтамалық / [құраст. Т.Жанұзақов [ж.б.]].- Алматы: Дайк-Пресс, 2017.- 604 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 

6

811.512.122`374.3  

Қ 77

Құрманбайұлы Ш. Жаңа атаулар мен жаңа қолданыстар: [2012-2017: екінші кітап] / Ш. Құрманбайұлы; [Ш.Шаяхметов атынд. ТДРҮӘО; пікір жазғандар: ф.ғ.д., проф., Б.Қалиұлы, ф.ғ.д., проф., Н.Уәли].- Алматы: Керемет медиа, 2017.- 285, [3] бет

Аб, Хр, Ч.з, ИБО, НМО.

 

7

811.581:811.512.122(038)  

 Қ 92  

Қытайша-қазақша үлкен сөздік / құраст.: Д. Мәсімханұлы, А. Әбиденқызы.- Алматы: Эксклюзив КА, 2017.- 1023 бет

 Аб, Хр, Ч.з.

8

930:003  

С 22  

Сартқожаұлы Қ.Тас кітаптың құпиясы / Қ. Сартқожаұлы; [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; ред. Д. Жарылғасын].- Астана: ALU, 2017.- 383 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 9

811.512.122  

Т 86  

Тұрлыбекова Жұмагүл Арапбайқызы. Менің алғашқы 500 сөзім   / Ж.А. Тұрлыбекова; [сур. Н. Жарылқапов].- Астана, 2017.- 124 бет

Аб, Хр, Ч.з.

 10

61(038)=124=512.122  

Ш 18  

Шайдаров Мажит. Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі   / М. Шайдаров, М. Ахметов; [ред.: М. Ахметов, Г.Д. Абдешова, М.Қ. Тлешева].- Алматы: Тарпанбаева А.Ш., 2017.- 556 бет

Аб, Хр, С/з.

 11

Бюллетень новых поступлений за Январь 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Январь 2018 г.

 821.512.154

 А 32          

 Айтматов  Ш. Тауқұлаған: романдар мен хикаят /  Ш. Айтматов; [ред. Х. Тәуірбай; орыстілінен ауд. Н.Қами].- Алматы: Дәуір-Кітап, 2017.- 605, [3] бет      Хр

                                                                                                                        
 001
 821.512.122-3 

 А 951   

 Ахетов А. Благодатный разлив Аргуни: исторический роман /  А. Ахетов; [ред. Н.Мауытов].- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 208, [4] с.                                                                         Хр. 

 002
 087.5   

 Ә 52  

 Әлемнің қасиетті жерлері / [бас ред. Қ.Байғабылова].- Алматы: Аруна, 2017.- 207, [1] бет.- (1100 қызықты дерек).                                                                                                                        Хр. 

 003

784(574)   

Қ 67   

Қоспақов З. Ғасырлардан жеткен үн  /  З. Қоспақов; [жауапты ред. С.Ә.Күзембай].- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 237,[3] бет                                                                                        Хр. 

 004

80/81(038)   

М 18   

Мамырбекова  Г. Қазақ тіліндегі араб,парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі  /  Г. Мамырбекова; [жауапты ред. Н.Уәлиұлы].- Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2017.- 654, [2] бет                                          Хр. 

005

 087.5  

 М 44   

 Мемлекеттер  / [бас ред. Қ.Байғабылова].- Алматы: Аруна, 2017.- 207, [1] бет.- (1100 қызықты дерек).   Хр. 

006

 821.512.122-32  

 Н 86   

Нұржеке-ұлы  Б. Шығармалары. Т.15: Ақжазықтың адамдары /  Б. Нұржеке-ұлы; [құраст. Қ.Құрманғалиев; сарашысыҰ.Зәуірбекова].- Алматы: Жалын, 2017.- 479, [1] бет                       Хр. 

007

 821.512.122   

 Н 89   

Нүсіпұлы Е. Көп күткен көктем еді: повестер мен әңгімелер жинағы /  Е. Нүсіпұлы; Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы; [ред. С.Рәсілов].- Алматы: Атажұрт, 2017.- 231, [5] бет.- (Шетелдегі қазақтар) (Қауымдастық кітапханасы).                                                                         Хр

008

 821.512.122-1   

 О-61   

Оңалбай Ш. Құт мекен: өлеңдер жинағы /  Ш. Оңалбай; Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы.- Алматы: Атажұрт, 2017.- 247, [1] бет.- (Шетелдегіқазақтар).- (Қауымдастықкітапханасы).                                                    Хр. 

 009

 821.512.122   

 С 31   

Сейсенбаев  Р. Қазақ елі немесе Дербестік пен Даралық үшін Жанталас: үрей мен үміт реквием: жетпіс томдық шығармалар жинағы: бірінші кітап. Т.3 /  Р. Сейсенбаев; Халықаралық Абай клубы; [құраст. әм жауапты ред. К.Серікбаева].- Алматы;Семей: Халықаралық Абай клубы: RS, 2017.- 361, [7] бет.- (Роллан Сейсенбаевтың кітаптары).- (Әлемклассиктері).                      Хр. 

 010

 821.512.122   

 С 90   

Сүйінов  Е. Тербеген теңіз әлдиі: эссе, көсемсөз, сұхбаттар /  Е. Сүйінов; [ред. Ғ.Жандыбаев].- Алматы: Жазушы, 2017.- 341, [3] бет                                                Хр. 

 011

 821.512.122-31  

 Т 50  

Тоғысбаев Б. Шығармалары Т.1 : Әкеден ұл туса /  Б. Тоғысбаев; [ред. Е.Манашов].- Астана: DataTimes , 2017.- 286, [2] бет                                                             Хр

 012

 821.512.122-31   

 Т 50   

Тоғысбаев Б. Шығармалары Т.2 : Өмірөзен. Қамауда /  Б. Тоғысбаев; [ред. Е.Манашов].- Астана: DataTimes , 2017.- 366, [2] бет                                                                                                Хр

013

 821.512.122-1   

 Т 86   

Тұрғынбекұлы С. Кейкі батыр  /  С. Тұрғынбекұлы; [ред. Ш.Оразбаева].- Астана: Фолиант, 2017.- 317, [3] бет                                                                                                                                   Хр. 

014

 821.512.122  

 Т 86   

Тұрсынбайұлы Б. Тіл мен жүрек: әдеби мақалалар мен портреттер /  Б. Тұрсынбайұлы; [сарашысы Ұ.Зәуірбекова].- Алматы: Жалын, 2017.- 190, [2] бет.- (Жастолқын).                          Хр. 

015

 80/81(075)  

 Ш 78   

Шонанұлы Т. Бес томдық шығармалар жинағы: оқу құралы. Т.4 /  Т. Шонанұлы; [жалпы ред. басқ.: Е.Қажыбек, Ж.Сейдуманов, Л.Ақтаева; құраст., түсініктерін жазған О.Жұбаева].- Алматы: Мемлекеттіктілдідамыту институты, 2017.- 255, [1] бет                                                                    Хр

016

 80/81  

 Ш 78   

Шонанұлы Т. Бес томдық шығармалар жинағы: оқу құралдары, мақалалар, мұрағат  құжаттары. Т.5 /  Т. Шонанұлы; [жалпы ред. басқ.: Е.Қажыбек, Ж.Сейдуманов, Л.Ақтаева; құраст., түсініктерін жазған О.Жұбаева].- Алматы: Мемлекеттіктілдідамыту институты, 2017.- 255, [1] бет                                                            Хр. 

017