Бюллетень новых поступлений за Июль 2018 г.

 

Бюллетень новых поступлений за Июль 2018 г.

 

342.51(574)"2016"(084)

 А 12

 Абаев  Д. Президент: 2016 жылғы басты оқиғалардың фотобаяны= Президент: фотолента основных событий 2016 года: фотоальбом / Д. Абаев;ҚР Президентінің Баспасөз қызметі; құраст. М. Нуримова; бас ред. С. Абдусатарова].- Алматы: Алматы Принт, 2017.- 384 бет. 

 

 1

1(091)(574)

А 139

Абдильдин  Жабайхан.  Собрание сочинений. Т.13 / Ж. Абдильдин;

[ред.: Е. Шаихова, В. Корешкова].- Астана: Фолиант, 2017.- 480 с.

 24

78:929(574)

А 139

 Абдрахман Гульнар Бакыткызы.  Приношение Газизе Жубановой:научно-документальный портрет / Г.Б. Абдрахман, У.Р. Джумакова; 

[ред. А. Серов;худож. О. Кужеленко].- Астана: Фолиант, 2017.- 256 с.

 25

821.512.122.09 

А 14

 Абдрахманов Сауытбек. Әдебиет әлемі : сөз өнері туралы толғаныстар /   С. Абдрахманов; [ред. А. Сыдықбай].- Астана: Фолиант, 2017.- 688 бет.

 26

94(574):929Букейхан 

А 398

 Аккулы Султан Хан.  Алихан Букейхан. Собиратель казахских земель Т.1 / С.Х. Аккулы; 

[Евразийский нац. университет им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духовного развития "Алаш"; ред. А. Арцишевский].-Астана: Алашорда, 2017.- 636 с.

27

94(574):929Букейхан

А 398

Аккулы Султан Хан.  Алихан Букейхан. Собиратель казахских земель Т. 2 / Аккулы Султан Хан; 

[Евразийский нац. ун-т им. Л. Н. Гумилева, Ин-т культуры и духовного развития "Алаш"; ред. А. 

Арцишевский].Астана: Алашорда, 2017.- 636 с. 

28

821.512.122-31

А 94

 Өтен Ахмет.  Шығармалары: роман-эссе. Т.1 : Ғашық жүрек / А. Өтен.- Астана: Фолиант, 2017.- 398, [2] бет

29

821.512.122-3

А 94

 Ахмет Өтен.  Шығармалары: әңгімелер мен аудармалар. Т.2 : Шақшақ      шерлі / Ө. Ахмет; [суретші Ж. Кәкенұлы].- Астана: Фолиант, 2017.-589, [3] бет.

30

811.512.122(075.8)

Ә 26

Әдістеме әлемі: ғылыми-әдістемелік жинақ / [Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті; Ш. Шаяхметов атын. ТДРҮӘО; құраст.: Ж. А. Тұрлыбекова [ж.б.]; ред. М. Шіменбаева].-

 Астана: [б.ж.], 2017.- 280, [4] бет

 31

398(=512.122)

Д 87

 Дүйсенбі Асқар. Аңыздар мен абыздар/ А. Дүйсенбі; [ред. Ш. Оразбаева].- Астана: Фолиант, 

2017.- 315, [5] бет: 32 жапсырма бет.

 32

821.512.122-1

Ж 47

 Жеңісұлы Есей.  Шуақ: өлеңдер мен әңгімелер / Е. Жеңісұлы.- Алматы: ҚазАқпарат, 2017.- 233, [7] бет 

 33

811.512.122(072) 

Қ 17

 Қазақ сөзі. 1500 сөз: [оқу-әдістемелік   құрал] / [құраст.: Е. Тілешов [ж. б.]; Ш. Шаяхметов атын. ТДРҮӘО].- Астана: [б.ж.], 2017.- 174, [2] бет

 34

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари Махмұт.  Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.1 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай; [жауапты шығарушы А. Алтай].-

 Алматы: Арда+7, 2017.- 590, [2] бет.

 35

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари М.  Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.2 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай;

 [жауапты шығарушы А. Алтай].- 

Алматы: Арда+7, 2017.- 525, [3] бет.

 36

81`374.822(=512.161=512.122)(038) 

Қ 52

 Қашқари М.   Түрік сөздігі: [әдеби-сөздік басылым]. Т.3 / М. Қашқари; қазақ тіліне ауд. А. Егеубай; [жауапты шығарушы А. Алтай].-

 Алматы: Арда+7, 2017.- 594, [6] бет

 37

821.512.122-1 

Н 86

 Нұрмағамбетов Ө.   Сағындым сені: өлеңдер / Ө. Нұрмағамбетов; [ред. Ә. Оспан].- Алматы: 

ҚазАқпарат, 2017.- 287, [1] бет. 

 38

327(574)(084) 

П 714

Президент-2017. Большая политика=President of Kazakhstan. Grand Politics in 2017 [Текст] : кн.( фотоальбом) / [гл. ред. С. Абдусатарова; фотографы: С. Бондаренко и др.].- Алматы: Алматы Принт, 2017.- 348 с. 

 39

94(574)(092) 

С 15

 Сыдықов Ерлан.  Әнет баба: ғұмыры мен заманы / Е. Сыдықов, Ж. Артықбаев; [ред. Ф.Тобашалова].-

 Астана: Фолиант, 2017.- 256 бет

 40

811.512.122

А 94

 Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы / [жауапты ред., құраст., түсініктерін жазған ф.ғ.д. О. Жұбаева; 

жауапты шығарушылар: Ә. Ахмет [ж.б.]].- Астана: Алашорда, 2017.- 751, [1] бет. 

 41

821.512.122-3

Қ 74

 Құлыяс Табыл.  Таңдамалы: үш томдық. Т.3 : Деректі хикаяттар / Т. Құлыяс; [ред. Ш. Оразбаева].- 

Астана: Фолиант, 2017.- 413, [3] бет

 42
Расширения для Joomla